REFERENT/REFERENTKA OCHRANY PŘÍRODY A LESNICTVÍ na Odboru životního prostředí (Prostějov)

Statutární město Prostějov nabízí v Prostějově volnou pracovní pozici "REFERENT/REFERENTKA OCHRANY PŘÍRODY A LESNICTVÍ na Odboru životního prostředí". Nástupní mzda je 23 390 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
REFERENT/REFERENTKA OCHRANY PŘÍRODY A LESNICTVÍ na Odboru životního prostředí
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Prostějov
Mzda:
23 390 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
79601

Další informace o volném místu

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou
REFERENT/KA OCHRANY PŘÍRODY A LESNICTVÍ na Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova. Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, tzn., že úředníkem se dle tohoto zákona může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
Další požadavky:
-vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na přírodovědně - technické obory nebo ekologii - podmínkou, studijní obor ochrana přírody a krajiny, lesnictví, ekologie - výhodou, zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost na úseku ochrany přírody nebo lesnictví - výhodou
-znalost a orientace v právních předpisech, zejména:
-zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,v platném znění, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,v platném znění, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,v platném znění, zákon č. 334/1992 s., o ochraně zemědělského půdního fondu,v platném znění, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zkušenost s prací ve veřejné správě - výhodou
-morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě, dobré komunikační schopnosti a písemný projev, dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Power point), spolehlivost, schopnost učit se novým poznatkům,aktivní řidič,vhodné i pro absolventy
Co nabízíme: příjemné pracovní prostředí, pružné rozvržení pracovní doby, 5 týdnů dovolené, indispoziční volno, stravovací a benefitní karta, příspěvek na penzijní připojištění, účast na vzdělávacích akcích (rozvoj odborných i měkkých dovedností), možnost čerpání příspěvku ze sociálního fondu
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
-jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:
-strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Přihlášku můžete doručit následovně:
-prostřednictvím podatelny Magistrátu města Prostějova na adrese nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím pošty na adresu Magistrát města Prostějova, personální oddělení, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov 796 01
-prostřednictvím datové schránky města Prostějova: mrtbrkb
Obálka musí být vždy označena zn.: "VŘ - referent/ka ochrany přírody a lesnictví". Platové zařazení: 10. platová třída, dle příslušných platových předpisů (+ osobní ohodnocení dle pracovní výkonu). Pracovní poměr: plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou). Místo výkonu práce: Prostějov. Termín pro podání přihlášky: do 05.04.2024, včetně. Předpokládaný nástup: květen 2024, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá, Ing. Martina Cetkovská, vedoucí odboru životního prostředí, tel. č. 582 329 400 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, vedoucí personálního oddělení MMPv, tel. 582 329 162.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Zdeňka Bendová
email: zdenka.bendova@prostejov.eu

Statutární město Prostějov
Prostějov
79601


Poslední změna: před 1 měsícem